ТЕЛЕФОН  -  80174-310425  с 10-19ч.

                                  

 

email: mradiotehnika@yandex.by